Hude-Centralen Glostrup og Brabrand

 

Nedenstående oplysninger om Hudecentralen er                kun ajourførte indtil 1960.

Vi arbejder på at finde flere oplysninger og hører gerne hvis man kan hjælpe os.

Dette billede stammer fra ca. 1960

Nedenstående oplysninger stammer fra bogen fra Andelsslagterierne gennem 75 år

 

 

Oprettelse Stiftet Start
  1951   
Formænd: Fra: Til:
 gdr. Sven Pinstrup                     1951  1957
 gdr. E. Nielsen‑Skensved, LI. Skensved  1957 1958
 gdr K Hansen, Tullebølle    
Direktører Fra: Til:

 dir. L. Schrøder

 1951  
      
     
 Slagterimuseet råder over videooptagelser  fra Brabrand    
 Jubilæumsskrifter:     

         

Som et led i andels‑slagteriernes bestræbelser for efterhånden selv at varetage afsætningen af deres biprodukter, rettedes opmærksomheden sidst i trediverne mod huderne. Afsætningen af disse havde hidtil været overladt private firmaer. 

Under krigen måtte man imidlertid stille sagen i bero og afvente normale forhold, men i 1951 var betingelserne for sagens heldige gennemførelse til stede, idet maksimalprisordningen for huder og skind blev ophævet, og dejt 25. juli 1951 stiftedes HUDE‑CENTRALEN som et andelsselskab.

  Ved denne lejlighed vedtoges virksomhedens love, og der valgtes en bestyrelse, hvis formand blev den daværende formand for Andelssvineslagteriet for Aalborg Amt, gdr. Sven Pindstrup, Møldrup. Medlemmer blev de fleste danske andels‑slagterier, enkelte privat‑slagterier, D. L. K., Andels‑Kreatur‑Eksportforeningen og OXEXPORT samt alle andels‑kødfoderfabrikker, ialt 79 virksomheder. 

Efter disse mange års ventetid var man selvfølgelig ivrig efter at komme i gang hurtigst muligt, og da det viste sig umuligt at finde egnede lagerlokaler, vedtoges det at opføre moderne, til formålet specielt konstruerede centrallagre. Opførelsen af lagerbygningerne (hovedlageret og administrationsbygningen i Glostrup samt Jyllandslageret i Brabrand) formede sig som et utraditionelt byggeri, en nyskabelse indenfor branchen. 

I modsætning til branchens hidtil benyttede, som oftest mørke, triste og uhensigtsmæssige lokaler, fremtræder Hude‑Centralens lagre som store, lyse haller, der ved installation af køleanlæg er indrettet, så de er ideelle til opbevaring af råvarerne selv over længere perioder. Afsætningen af varerne, der finder sted såvel på hjemmemarkedet som i udlandet, var ved virksomhedens start hemmet af visse eksport restriktioner, men i løbet af et par år kunne man arbejde frit uden myndighedernes indgriben på dette område, og kontakten blev sluttet med en lang række europæiske og oversøiske købere. Resultatet er, at omkring 75 pct. af varerne eksporteres. 

Punkt 2 i formålsparagraffen omhandler hudeforbedring. Dette arbejde, der er meget omfattende og strækker sig fra slagtestederne ud til den enkelte landmand, er af stor økonomisk betydning. 

Hudecentralen har endvidere som bidrag til en yderligere højnelse af standarden og værdien af danske huder og skind gennem årene taget initiativet til nye og tidssvarende renskæringer og behandlinger. 

Sammenligner man i dag det omdømme, danske huder og skind har i køberkredse, med niveauet, før Hude‑Centralen begyndte sin virksomhed, er der sket en iøjnefaldende 

Bestyrelsens første formand, gdr. Sven Pinstrup afløstes i 1957 af gdr. E. Nielsen‑Skensved, LI. Skensved, der i 1958 efterfulgtes af  den nuværende formand, gdr K Hansen, Tullebølle.  

Som direktør blev fra starten antaget  dir. L. Schrøder, der fremdeles er virksomhedens daglige leder i 1960

 

 

     

Til hovedmenu - Tryk her