Danske Andelsslagteriers Kødfoder og Albuminefabrik  Lunderskov

 Nedenstående oplysninger om DAKA er kun ajourførte indtil 1960.

Vi arbejder på at finde flere oplysninger og hører gerne hvis man kan hjælpe os.

Dette billede stammer fra 1960

Nedenstående oplysninger stammer fra bogen   Andelsslagterierne gennem 75 år

Fabriken er i dag en afdeling af  af DAKA proteins: www.dakaproteins.dk

Oprettelse Stiftet Start
       1948
Formænd: Fra: Til:
  Proprietær S. Haue, Seest          1948 1953
  Gdr. P.Damgaard, Højrup 1953  
Direktører Fra: Til:

 Direktør H. Møller-Olsen, Kolding

1948  1950
  Direktør E. Lersche  1950  
 Er i 2008 en afdeling under DAKA    

      

Danske Andelsslagteriers Kødfoder og Albuminefabrik i Lunderskov blev stiftet den 29. oktober 1948 af andelsslagterierne i Aabenraa,Kolding, Graasten, Rødding, Sønderborgt og Vojens.

Fabrikken begyndtesin virksomhed den 1. november 1948 i den af Andeslagteriet i Kolding i 1943 opførye fabrik i Lu7nderskov. Medlemskredsen er senere blevet udvidet, idet Tønder Andelsslagter blev optaget fa 1 januar 1956, og Esbjerg Andels‑Svineslagteri fra 1 januar zg6o, hvorefter samtlige syd‑ og sønderjydske andelsslagterier står som ejere af virksomheden. 

Ved starten var fabrikken indrettet med 3 tørsmeltere og et benzinekstraktionsanlæg. De stigende tilførsler medførte anskaffelse af yderligere en tørsmelter og en benzincentrifuge i 1951‑ I 1953 blev der på slagterierne indrettet dagtanke til opsamling af blod, som derefter kunne afhentes i tanke. Tidligere havde man måttet transportere blodet i jerntromler. De tiltagende slagtninger krævede, at der igen i 1954 måtte anskaffes en benzincentrifuge, og tillige blev der indrettet transportbånd, der muliggjorde afhentning af slagteriernes affald løst i vognkasser. 

En fornyelse af mølleriet med opsætning af 4blandemaskiner fandt sted i 1956, og samme år blev der opført en ny lagerbygning. Endvidere blev der i 1957 nedlagt lagertanke til fedt og tillige anskaffet tanke til transport af fedt. Endelig blev der i 1959‑6o foretaget nedlægning af beholdere til 250 tons brændselsolie, samt installeret nyt kedelanlæg. I samme tidsrum blev der foretaget en udvidelse af slagtehallen med indretning af glidetransportanlæg, ophejsnings‑ og afhudningselevatorer til selvdøde dyr. Kogeriet blev endvidere udvidet med yderligere 2 tørsmeltere. I 1961 erstattedes de almindelige sikasser foran tørsmelterne med sitransportører, der i forbindelse med palletsnegle muliggjorde en mekanisering af transporten til ekstraktionen.

Som på andre fabrikker af denne art har spildevandet været et stort problem, men gennem årene er der opbygget et mekanisk og biologisk rensningsanlæg, som i 1960 blev godkendt af myndighederne.

Igen i 1960‑6i måtte der foretages udvidelser og nyinstallationer i takt med den stigende tilførsel af råvarer. Der blev i denne omgang indkøbt 4 centrifuger samt indrettet et anlæg til transport af materialerne fra ekstraktionsanlægget til mølleriet, og mølleriet blev udvidet. 

Som statistikken viser, er det meget betydelige mængder af råvarer, der er tilført fabrikken. Medens disse i regnskabsåret 1948‑49 udgjorde ialt 4,3 mill. kg, var de i 1960‑6i steget til 15,9 mill. kg. Det er også gennem årene lykkedes at få flere og flere af de selvdøde dyr inden for området tilført fabrikken, således at det samlede antal i dag andrager 59.000 stk. mod 16.000 stk. i 1948‑49. 

Disse store mængder af råvarer oparbejdes gennem det moderne anlæg til værdifulde produkter, hvoraf kød­og benmelet hovedsagelig afsættes på hjemmemarkedet og således yder et nyttigt bidrag til foderplanen, medens en væsentlig del af produktionen af teknisk fedt eksporteres og hjembringer værdifuld valuta. 

Virksomhedens første formand var proprietær S. Haue, Seest, der i 1953 blev efterfulgt af gdr. P. Damgaard, Højrup, der stadig er indehaver af formandsposten. 

Direktør H. Moller‑Olsen, Kolding, ledede virksomheden indtil 1950, da den nuværende direktør, E. Lerche, overtog ledelsen.

 

  1948 - 1949 1959 - 1960 1960 - 1961
  1000 kg 1000 kg. 1000 kg.
Slagterierne 1.882 10.340 10.948
Selvdøde dyr 1.114  2.744   3.036
Diverse     706  1.564   1.879
Fisk     580    
Ialt 4.283 14.648 15.863

  

  Stk.  Stk.  Stk.
Heste     615      273      157
Kreaturer  1.599   3.082   3.778
Føl     573      173        68
Fedekalve     833   3.234   2.736
Spædekalve  7.107 18.800 19.092
Svin  4.638 29.308 30.890
Får      253   1.414   1.434
Diverse      690   1.059   1.155
Ialt 16.308 57.343 59.310

 

 

 

         

Til hovedmenu - Tryk her