Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde

Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”.

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Andre virksomheder Arbejdsmiljø Museumsbutik Garverfaget

 

Denne vandrebog er et klenodie, som Museet har fået af slagter Ole Nielsen - medlem af Københavns slagtersvendelaug -som har fået overdraget bogen, der viser at slagtersvend Carl Iver Hansen i 1883 har begivet sig ud på en rejse som naver fra Holbæk til en række byer i Danmark indtil han i 1887 vendte tilbage. Vi har forsøgt at "oversætte" teksterne til højre for siderne

Museet kender ikke Carl Iver Hansen's historie, så alle oplysninger er velkomne..  

I vandrebogen er 11 sider benyttet med regler og til slut stempler

ra alle de politimestre han har henvendt sig til i de forskellige byer:

Tekst:

Dansk Undersåt  - Sujet Danois

"Slagter=Svend Carl Ivan Hansen

Værneplgtig af den 2. kreds 42 Læger af 38

Denne Vandrebog bestående af To og Tredive paginerede sider er betalt med 25 Øre og i ??? 33 øre.

Side 2  som han selv har udfyldt:      Fødested: Holbæk

Alder: Født den 14. Februar 1865 Højde: 67 tommer - Penge    6 kr. o.s.v.

Politimesteren i Holbæk Kjøbstad Gjør vitterligt: at han for mig har andraget- Slagtersvend Carl Iver Hansen at han agter at rejse herfra til Roskilde og på denne rejse passere på Jernbanen.

På Grund heraf, og da han for mig har legimiteret sig som berettiget til at foretage denne Rejse, er min tjenstlige Begjering til Alle og Enhver, som bemeldte Carl Iver Hansen matte forekomme, at de ham på fornævnte Reise uhindret vil lade passere, forsåvidt han holder sig efterstående Regler efterrettelig..

Holbæk, den 2.den November 1887

I Byfoged Hansens frafald.....

 

 

Regler til Iagttagelse for Håndværkssvende som rejse i Danmark:

§ 1. Enhver rejsende Håndværks-svend bør nøje følge den i hans Vandrebog beskrevne Vej til hans Bestemmelsessted. Dog er det ham tilladt i enhver Kjøbstad, hvorigennem rejsen går, at opholde sig nogen Tid for at søge Arbejde. Men dersom sådant ikke er at få indenfor 24 Timer efter hans Ankomst bør han fortsætte sin Reise. Dog kan han når særdeles Omstændigheder taler derfor, vente at vedkommende Politiøvrighed at vorde tilstået nogle Dages Frist.

§ 2. Vandrebogen bør forevises Politi-øvrigheden i enhver Kjøbstad, som han passerer, ligesom han og ved denne Forevisning har at godtgjøre, at han er i Besiddelse af en sådan Sum Penge, som står i passende Forhold til den Sum, han ved Meddelelsen af Vandrebogen besad.

§3. Når det oplyses, at Svenden kan få Arbeide på et Sted, som liggger udenfor den i Bogen bestemte Rejseroute, eller det på anden Måde godtgjøres, at ingen Misbrug af en Tilladelse for Svenden til at begive sig derhen er at befrygte, kan der af Politiøvrig-heden meddeles ham en Påtegning i Vandrebogen, som berettiger ham til at rejse til hint Sted .

§ 4 Dersom Arbejde ikke inden 4 Dage er at få på det i Vandrebogen nævnte endelige Bestemelsessted, bør Svenden straks igen rejse videre, hvis ikke Politimyndigheden af særdeles årsager måtte tilstå ham nogen kort Udsættelse.

§ 5. Ligeledes bør den Svend, som vel engang har fået Arbejde på et Sted her i Riget, men siden igjen forlader dette Arbejde, ikke uden Politi-øvrigheden Samtykke opholde sig der  på Stedet mere end 4 dage derefter, når han ej kunne erholde andet Arbejde sammesteds.

 

 Forsåvidt der var på den i Vandrebogen bestemte Reise, han for nogen Tid har fået Arbejde, kan det, når han oplyser at være forsynet med de dertil fornødne Penge, tilstedes ham at fortsætte Reisen, efterat have erholdt Påtegning i Vandrebogen om, hvorlæn-ge han har opholdt sig på hint Sted. Men eller han han straks igjen at reise tilbage, såfremt han ikke i Medhold af §3 kan erholde Tilladelse at søge et andet Sted her i Riget

§ 6. I Vandrebogen har Svende at forsyne sig med Attester om sit Forhold på de Steder, hvor han har haft Arbeide. Disse Attester meddeles ham af den eller de Mestre, ig hvis Arbejde han har været, og bekræftes af Politi-øvrigheden på Stedet.

§ 7. Den rejsede Håndværkersvend, som findes her i Riget uden at være forsynet med anordnet Vandrebog eller de har de fornødne Midler til sin Underholdning på hans tilstå-ende Reise eller sig Ophold i Landet, eller som  opholder længere på et Sted, end   efter det Foranførte tilladt er, eller afviger fra den ham foreskrevne Reiserute, eller findes ikke at have sin Vandrebog forsynet med de anordnede Forevisning Påtegninger, vil efter Omstændighederne enten blive hensendt til det Sted, hvor han er forsørgelsesberettiget eller og blive anset på anden Måde.

Som det ses fra omstående udsnit har  han været i Vejle med 2 kr. på lommen og i Fredericia den 25.11.1886 også med 2 kr. på lommen

:AnvisningTeksten side 7

QAngående de Forpligtelser i Forhold til Udskrivningsvæsenet (Militærtjeneste)som de påhvilede med Vandrebog reisende Værnepligtige.

§ 1 Den meddelte Vandretilladelse fritager ikke den Værnepligtige, sålænge  han er indenfor Landets Grænser, for at møde på Session med de øvrige Værnepligtige af hans Alder uden særlig tilsigelse, til hvilken Ende han selv må skaffe sig Underretning om den tid, da Sessionen afholdes.

 

Herefter kommer der en masse formaninger og trusler om hvsd der sker vi man ikke holder myndighederne underrettet om ophold mm

Rejsen:

Politimesteren skriver, at han kun må rejse i indlandet,

Rejseplanen:

bullet2. november 1883 - Roskilde
bullet13. november 1883 - København
bullet15. januar 1884 - Næstved
bullet18. juni 1884 -Holbæk (4 kr i behold)
bullet19. juni 1884 -Svinninge
bullet2. november 1886 - Holbæk
bullet3. november 1886 - Roskilde
bullet11. november 1886 - København
bullet12. november 1886 - Næstved
bullet17. november1886 - Rudkøbing
bullet18. november 1886 - Svendborg
bullet20. november - Fåborg
bullet22. november 1886 - Fredericia
bullet25. november 1886 - Vejle
bullet26. november 1886 - Odense
bullet28. november - Skaderborg
bullet29. november 1886 - Århus
bullet30. november 1886 - Randers
bullet4. december 1886 - Nibe (3 kr. i behold)
bullet4. december 1886 -  Løgstør
bullet7. december 1886 - Thisted (beholdning 3 kr.)
bullet11.december 1886 -  Nykøbing M
bullet13. december Holstebro (stadig 3 kr. )
bullet15. december 1886 - Ringkøbing
bullet20. december 1886 - Varde
bullet22. december 1996 - Kolding
bullet27. december 1886 - Fredericia
bullet29. december 1886 - Odense  Kerteminde
bullet30. december 1886 - Nyborg
bullet31. december 1886 - Slagelse
bullet3. januar 1887 - Ringsted
bullet6. januar 1887 - Holbæk

 

 

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 26-11-2013