Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde

Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”.

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Andre virksomheder Arbejdsmiljø Museumsbutik

Garverifaget

 

           Læs mere om udviklingen    i 60erne mod fusionen WENBO

Frederikshavn Andels-Svineslagteri

Billedet er antagelig taget ca. 1960.

Pølsefabrikken lukkes i 1971

Slagteriets historie

Oprettelse - overtog tidligere Frederikshavn Eksportslagteri Stiftet Start
  31/5 1929 3/11931
Formænd: Fra: Til:
 Proprietær Chr. Nielsen, Lerbæk 1929 1937
 Husmand Emil Petersen, Jerup 1937 1938
 Proprietær Chr. Nielsen, Lerbæk (2. periode) 1938 1941
Gårdejer Højmark Jensen, Vester Holmen 1941 1958
Gårdejer Vald. Jensen,Skoven 1958 1966
Direktører Fra: Til:
L. Hauge 1931 1935
Riis Bøgholdt 1935 1966
Slagteriet var nr. 60  efter størrelse af de 62 andelsslagterier Slagtning 1962  36302
Fusion:    
 1/4 1966 Hjørring Amts Andels-Svineslagteri, Hjørring    
Anlæg:  
Slagtningen ophørte i 1966 og overførtes til Hjørring, medens der indtil 1971 var pølsefabrik. Frederikshavn Andelsslagteri lå på lejet grund på statshavnen og lejemålet kunne ikke forlænges. 
 Jubilæumsskrifter: Slagterimuseet råder ikke over jubilæumsskrift    

Den store stigning i svineproduktionen i slutningen af 192o'erne medførte udvidelser på mange bestående virksomheder, og samtidig opstod tanken om opførelse af nye slagterier til betjening af mere begrænsede områder. Dette skete også på Frederikshavner egnen, og med proprietær Chr. Nielsen, Lerbæk, som formand nedsattes et udvalg til at arbejde for sagen. Fra det gamle Frederikshavn Eksportslagteri fremkom tilbud om overtagelse af dette på gunstige vilkår, og da en tegning havde givet det resultat, at 950 leverandører med 13.000 svin gav tilslutning til tanken, og byrådet, sparekassen og banken tilbød at yde 9o.ooo kr. til løsning af sagen, gik man derefter til afholdelse af stiftende generalforsamling i Frederikshavn Andels‑Slagteri den 31. maj 1929.

På denne dag valgtes proprietær Chr: Nielsen til formand, og efter at slagteriet var opført, kunne man begynde slagtningerne den 2. januar 1931 med tidligere bogholder ved Skive Slagteri, L. Hauge, som direktør for virksomheden. Slagteriet fik straks fra begyndelsen en god start med tilførsler, der gav gode betingelser for en økonomisk drift. Slagteriet indførte på et tidligt tidspunkt elektrisk bedøvning af svinene før slagtningen, en foranstaltning, som mange år senere blev gjort obligatorisk. I de følgende år med svinekortene og under krigsperioden, som fulgte efter, faldt tilførslerne som naturligt var, men da man kom hen mod slutningen af i1940'erne, bar det igen fremad med stigende tilførsler. Dette i forbindelse med den tekniske udvikling, der havde fundet sted siden slagteriets oprettelse, førte til betydelige udvidelser og ombygninger i årene 1953‑55, hvor der bl. a. blev foretaget en udvidelse af kølekapaciteten. Omkostningerne ved ombygningen beløb sig til godt1 mil. kr.

Allerede i 1931 var der blevet opført et selvstændigt kreaturslagteri, der gennem årene fik ret betydelige tilførsler, ikke mindst af fedekalve, hvoraf der produceres mange i oplandet. Denne afdeling blev udvidet under den store ombygning, der fandt sted i 1953‑55, og ligeledes blev der foretaget en udvidelse af pølsemageriet, hvor produktionen de senere år er bragt betydeligt

Slagteriet tager aktiv del i svineavlsarbejdet, således gennem medvirken og økonomisk støtte til > Fællesudvalget for Svineavlens Fremme i Hjørring Amt«, samt som medejer af svineforsøgsstationen >Nordjylland«. Endelig udstationeres der hvert år ca. 25 orner indkøbt fra gode avlscentre.

Proprietær Chr. Nielsen, Lerbæk, var formand fra starten i 1931 indtil 1937, da han afløstes af husmand Emil Petersen, Jerup, der dog kun var indehaver af formandsposten eet år til 1938, da proprietær Chr. Nielsen igen. afløste ham. Ved proprietær Chr. Nielsens afgang i 1941, efterfulgtes han af gdr. Højmark Jensen, Vester Holmen. Denne blev i 1958 afløst af den nuværende formand, gdr. Vald. Jensen, Skoven.

I 1935 overtog direktør L. Hauge stillinger. som direktør for andelsslagteriet i Nørresundby, og han blev efterfulgt af direktør R. Bøgfholt, der har ledet indtil 1966

Aviserne skrev:

1966  Stort flertal for, at slagterierne i Hjørring og Frederikshavn lægges sammen

I Frederikshavn stemte 98 % af andelshaverne for og i Hjørring 84,5 %. Der skal dog holdes en ekstraordinær general forsamling hvor der kun kræves almindelig stemmeflerhed for sammenslutningen.

April 1966 Frederikshavn fusioneres med Hjørring

April 1966 Sidste slagtning  

Pølsefabrik og en gros  ekspedition fortsætter indtil 1971

 

Besøg Museumsbutikken i Ringstedgade, Roskilde Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -            E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen - webmaster - [email protected]        

Opdateret: 08-11-2012