N.A.F.A Nordjyske Andelsslagteriers Fabrikker Andelsselskab  Nørresundby

Nedenstående oplysninger om NAFA er kun ajourførte indtil 1960.

Vi arbejder på at finde flere oplysninger og hører gerne hvis man kan hjælpe os.

Dette billede stammer fra 1960

Nedenstående oplysninger stammer fra bogen   Andelsslagterierne gennem 75 år

 

 

 Oprettelse Stiftet Start
     1936  1937
Formænd: Fra: Til:
 Gårdejer Søren Jungersen                1938  1944 
proprietær K. Røhr Lauritzen  1944  1959
gårdejer Nydam Jensen,  1959  
Direktører  Fra:  Til:

civilingeniør Henning Maegaard

 1936  1943
civilingeniør Laurits Nellemann  1943  
      
Nedlagt    

           Til hovedmenu - Tryk her 

Blodalbumin fandtes på verdensmarkedet allerede før første verdenskrig. Dets fremkomst skyldtes den dengang hastigt voksende krydsfinerindustri, som i blodalbumin fandt et fortrinligt limstof til sammenlimning af de tynde finerplader.

Blodalbumin fremstilles ved skånsom tørring af defibrineret blod. Dette skete oprindelig på bakker eller bånd, hvorved der fremkom en vare, der benævntes krystalalbumin, og som bestod af næsten sorte krystaller. Nu fremstilles langt den største del ved forstøvningstørring, og den fremstillede vare er et brunrødt pulver. 

Her i landet beskrives blodalbumin første gang af civilingeniør R. Friis‑Mikkelsen, daværende ingeniør ved Andels‑Svineslagteriet i Kolding. Det skete i en prisbelønnet besvarelse af en i 1931 udsendt prisopgave af Danmarks tekniske Højskoles Fond for teknisk Kemi. Denne besvarelse blev efter bedømmelsesudvalgets henstilling udgivet i bogform i 1934 af De samvirkende danske Andelsslagteriers Fælleskontor. 

Derefter blev der fra forskellig side arbejdet videre med spørgsmålet om at tage en fabrikation af blodalbumin op herhjemme. 

I januar 1935 indledte de nordjyske andelsslagterier, Hurup, Thisted, Fjerritslev, Brønderslev, Vraa, Hjørring, Frederikshavn, Sæby, Nørresundby, Løgstør, Nibe og Hobro, et teknisk samarbejde, idet civilingeniør Henning Maegaard på dette tidspunkt blev ansat som teknisk konsulent for disse slagterier. 

Ved siden af sit konsulentarbejde tog civilingeniør Maegaard med stor dygtighed og interesse også spørgsmålet om oprettelsen af en for de nævnte slagterier fælles blodalbuminfabrik op til nærmere undersøgelse. 

Formanden for Andelssvineslagteriet for Aalborg amt, gårdejer Søren Jungersen, Fristrup, så straks de store muligheder for denne fabrikation, og han forelagde derfor sagen for de 12 slagterier. Der blev nedsat et udvalg med direktør L. Madsen, Brønderslev, som formand til at arbejde videre med sagen. Dette resulterede i, at der den 5. maj 1936 afholdtes stiftende generalforsamling. 

Gårdejer Søren Jungersen valgtes til formand, og civilingeniør Henning Maegaard ansattes som direktør. Fabrikken kom i drift i maj‑juni 1937. 

Følgende slagterier indmeldte sig senere: I 1937 : Viborg og Nykøbing Mors. I 1946: Ebeltoft, Grenå, Allingaabro, Bjerringbro, Hadsten, Hammel, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Aars, Skive og Struer. I 1947: Randers, Horsens, Vejle, Grindsted, Ansager og Esbjerg. 

I forbindelse med nedlægningen af Esbjergs destruktionsanstalt udtrådte dette slagteri ved N. A. F. A.'s periodeskifte 1. oktober 1961. 

N. A. F. A.'s andelshavere er således i dag 31 jyske andelsslagterier. Det i 1936 købte grundareal var 1086 in'; i dag ejer selskabet 6740 m2. 

Hovedaftagerne for blodalbumin er krydsfinerindustrien i U. S. A. og Finland. Hjemmemarkedet aftager kun ca. 2 pct. af produktionen. 

Gårdejer Søren Jungersen trak sig tilbage som bestyrelsens formand i 1944 og afløstes af proprietær K. Røhr Lauritzen, formand for Viborg Andels‑Svineslagteri. Denne virkede, indtil han efter eget ønske trak sig tilbage på generalforsamlingen i december 1959, hvor han blev udnævnt til æresmedlem af bestyrelsen. 

Siden har gårdejer Nydam Jensen, formand for Hadsten og Omegns Andels‑Svineslagteri, været formand. 

Direktør, civilingeniør Henning Maegaard døde i april 1943, og samme efterår tiltrådte civilingeniør Laurits Nellemann, indtil da ingeniør ved Andels‑Svineslagteriet i Kolding, som direktør. 

 

                 Selskabets omsætning:

  Produktion af blodalbumin 1000 kg  Omsætning    1000 kr

1936/37 – 1940/41  

  1.899    2.146
1941/42 – 1945/46   2.373    7.088
1946/47  - 1950/51    5.312  11.730
1951/52  -  1955/56   8.989  14.792
1956/57  - 1960/61  13.226  17.718
1960/61    2.922    3.379