Tilbage til menu – tryk her

 

Indførsel af selvbetjening af kød- og viktualievarer i FDB  - ved Eigil Nydam

 

Efter sin pensionering fra FDB som sektionsdirektør har Eigil Nydam i de senere år været ansat på Slagterimuseet i Roskilde som frivillig medarbejder. Eigil Nydam er i dag medlem i en gruppe der beskæftiger sig med de fusioneringer der skete indenfor slagteribranchen fra 1960 til i dag. Nydam fejrer sin 90 års fødselsdag den 9. juni 2004.

 

Indledning:

Indtil 1958/59 forsøgte de store Brugsforeninger hver for sig at løse forsyningerne af Kød og Viktualier til butikkerne ved oprettelse af

små lokale  Kødcentraler.

 

Det  viste sig med tiden, at det på alle måder var for urationelt og omkostnings krævende.

 

1 August 1959 etablerer FDB en Kød og Viktualieafdeling med det formål:

 

at indrette moderne  - rentable – omkostningslette Kød – og  Viktualieaf delinger i Brugsforeningerne.

Fuld Selvbetjening af fersk kød-detailudskåret-færdigpakket og prismærket .

Centralt producerede pålægsvarer.

Centralt pakket og prismærket Pålægsvarer og Salater.

 

Kvalitet og tillid skal være kendetegnet for Brugsforeningerne.

 

Jeg blev d. 1. August l958 ansat som disponent under Vareafdeling A til at løse disse mangeartede  opgaver.

 

Jeg kom fra en stilling som leder af detailafdelingen på et større slagteri (Nykøbing S) efter en række år i detailbutik. I l949-l950 havde jeg deltaget i en række kurser, som  kødspecialister fra amerikanske  Supermarkeder  afholdte for Danske Slagtermestres Landsforening og var derigennem  blevet meget optaget af  Supermarkeds systemet.

 

Jeg havde på det tidspunkt ringe kendskab til Brugsen og FDB. De fleste medarbejdere var uddelersønner- eller døtre, der alle blev gode og hjælpsomme kolleger.

 

Der var især to personer, der tog sig af mig og hurtig fik mig til at føle, at jeg hørte til  ” familien ”.Den ene var Gunnar Christensen, den senere Førstedirektør, som jeg havde den fornøjelse at dele kontor med den første tid.

 

Han arbejdede med indkøring af Dybfrost, men gav sig tid til at orientere og vejlede mig om interne forhold samt skrevne og uskrevne bestemmelser og  retningslinier.

 

Den anden person var   chefen for Vareafdeling A:direktør Erik Ulriksen. Hans interesse og optimisme for det nye vareområde smittede af på alle. Han lærte mig alt om  FDB og  Brugserne. E. Ulriksen er en glimrende fortæller, og på vore lange og ofte sene ture fortalte han om FDB og Brugsforening under og efter krigen (1941-1945). Det var historiefortælling, så man blev grebet af , og delte fortællerens begejstring.

 

Det er hans fortjeneste, at jeg hurtig følte mig som en rigtig ” Brugsmand”. Hans kendskab og kontakt til uddelere var uvurderlig.

 

Vi kunne altid regne med Ulriksens opbakning (hvis vi da opførte os ordentlig)  selvom han i den første tid ikke havde  det let med de røde tal. Heldigvis blev det meget lettere senere.

 

Den gældende Veterinærlov vedr. handel med KØD og PÅLÆG var udarbejdet med henblik på traditionelle Slagterbutikker. Sammen med Konsulenttjenesten blev der derfor udarbejdet og godkendt retningslinier for dispensation til indretning af kødafdelinger med fuld selvbetjening i Brugsforeningerne .

 

Der blev udviklet nyt  inventar, der var tilpasset de nye butiksformer. De første prismærkningsvægte måtte hentes i Tyskland..

 

Da en vis omsætningsstørrelse ville være nødvendigt for, at  kødafdelingerne i Brugsforeningerne kunne være rentable, ville etablering geografisk blive meget spredt.  For at opfylde vore krav for  fersk kød om kvalitet, friskhed og kortest mulig tid fra producent til forbruger, ville det være nødvendigt med direkte leverancer fra Slagteri til butik. Det var derfor vigtigt , at der blev udarbejdet og indarbejdet systemer og retningslinier, der kunne sikre opfyldelsen  af målsætningen.

 

Kød og Viktualieafdeling var for de fleste en ny og ukendt varegruppe, med kort holdbarhed og store svindmuligheder  og samtidig en speciel og omhyggelig behandling.

 

Der opstod derfor hurtigt et stort behov for uddannelse.

*  Uddannelse af fagligt personale til nye for             retnings        principper.

* Uddannelse af Pakkedamer

* Uddannelse af uddelere for en grundig orientering  og              indsigt  omkring varegruppen.

Der fandtes på dette tidspunkt  ingen uddannelse indenfor  branchen,der var målrettet mod den nye butiksform for handel med  Kød og Viktualie i Brugsforeninger.

 

For at få erfaringer og afprøvning af konceptet, købte FDB en mindre Salat og Pålægsfabrik i Vordingborg. Den skulle samtidig tjene som uddannelsessted for uddelere, faglige medarbejdere og fremtidige  konsulenter.og samtidig være leverandør til Sjællandske Brugsforeninger

 

Begyndelsen var svær – der manglede eksisterende  butikker med Kød– og viktualieafdeling indrettet til selvbetjening. Derudover var der en udbredt skepsis både hos uddelere og leverandører. E. Ulriksen og jeg påbegyndte derfor i samme periode regelmæssige  orienteringsmøder  på afdelingerne . Vi besøgte butikker om dagen  med efterfølgende møder om aftenen  med uddelere, slagtere og leverandører.

 

Det blev senere erstattet med regelmæssige  leverandør møder. Det var vigtigt for os, at parterne lærte hinanden at kende  og fik lejlighed til at drøfte fælles  problemer og interesser.

 

De første møder forløb absolut ikke stilfærdigt, men efterhånden udviklede  det sig til kvartalsvise  møder på slagterierne med godt udbytte og positiv indstilling.

 

På produktionsside viste det sig at  være umuligt at skaffe centralpakket/prismærket pålægsvarer fra markedsførende producenter.

 

For at skaffe forsyninger og ensartet kvalitet blev man på  en række  møder med  byforeningerne i Jylland, Odense og Helsingør enige om  en fælles indsats på kødområdet, og  FDB besluttede at bygge en moderne Kød- og Viktualiefabrik i Viby ved siden af den nye storafdeling.

 

Århus brugsforenings  Kødafdelinger skulle forsynes fra den nye fabrik samtidig med lukning af Foreningens egen Kødcentral..

 

Arkitektafdelingen fik til opgave at tegne og bygge  den  nye fabrik, der skulle kunne levere kvalitetsvarer, der kunne skabe tillid til brugsforeningernes kødafdelinger med produktion affersk grovopskåret kød, vakuumpakket- og prismærket Pålæg og Salater.

 

Sideløbende blev der i samarbejde med prøvekøkken og centrallaboratorium  udarbejdet recepter – deklarationer- og hygiejneregulativ for fabrikken og butikkerne

 

Fabrikken startede den 8. Januar l962 og var på det tidspunkt den eneste fabrik, der kunne levere fuldt sortiment i sliced –færdigpakket –prismærket pålæg og salater samt grovopskåret  kød.

 

De første år var problemfyldte og nødvendiggjorde en hurtig reorganisation for at få fabrikken  bragt på  et tilfredsstillende niveau både økonomisk-teknisk og hygiejnisk.

 

På samme tid var Masnedsund Brugsforening  ved at bygge ny butik. Forslag om at udvide byggeriet med en Kød &Viktualie .afd. havde ingen interesse og blev afvist med den begrundelse, at der lå et slagteriudsalg få hundrede meter derfra og at slagteriets medarbejdere handlede i Brugsen.

 

Efter nogen tids forhandling blev  der  enighed om en tilbygning til den nye butik på den betingelse ,at FDB skulle afholde  alle omkostninger ved byggeriet og indretning til selvbetjening  af Kød & Viktualie.  FDB skulle  derudover påtage sig det fulde driftsansvar.

 

Forsøget lykkedes, og Foreningen overtog efter kort tid afdelingen.

 

Det vigtigste for FDB var, at resultatet medførte en positiv indstilling til projektet og følgelig hurtigere accept og udvikling af fremtidige projekter.

 

I samme periode overtog FDB Helsingør Brugsforenings Kødcentral, og dermed ansvar for forsyning af foreningens kødafdeling samt til Nordsjællandske Brugsforeningers kødafdelinger.

 

Der blev nu så god udvikling i butiksindretninger, at de første kødkonsulenter, udannet i Vordingborg,  kunne stilles til Foreningernes rådighed  og hjælp ved indretning, igangsætning og vejledning til  uddeler og slagter .

 

I begyndelsen var sortimentet traditionelt –Gris-Okse-Kalv,men efterhånden steg kravene til afveksling og nyheder. bl.a. aftog vi nogle år alle slagtede rensdyr direkte fra Grønland slagtet under kontrol og grovopskåret og pakket til FDB.Senere iværksatte FDB efter aftale og gennem Salgteriskolens  detailslagterafdeling udskæring og pakning i Grønland.

 

Vi importerede Hjortekød fra Skotland og Lam og Hjortekød fra New Zealand.

 

For at sikre kvaliteten af dansk Oksekød blev der sammen med Centrallaboratoriet udarbejdet  retningslinier for alder –kødfylde –slagtning –og modning.

 

En speciel aftale med Hereford-foreningen måtte desværre opgives p.gr. af leverandørsvigt. Fabrikken forsynede brugsforeningen. i lokalområdet med fersk kød,  hvorimod leverancer af pålægsvarer var landsdækkende med kølevogn , dels direkte fra fabrikken og dels via fabrikkerne i Vordingborg og  Helsingør

 

Området var i l967-l672 præget af meget stærk ekspansion på butikssiden og det  krævede samtidig store investeringer på fabrikken i Viby –maskinerne blev udskiftet og salatproduktionen blev  overført til Viby fabrikker .

 

Alt i alt næsten en fordobling af produktionsarealet.

 

For at overholde vort princip om levering af fersk kød direkte fra Slagteri til butik betød expansionen en nødvendig udvidelse af leverandørkredsen.

 

De første aftaler havde været vanskelige at få i stand.

 

Det var svært for mange slagterier at forstå og accepteret Brugsen skulle handle med fersk kød. Der skulle tages hensyn til private slagtere og egne Slagteriudsalg. Efterhånden blev vi accepteret og tidligere betænkeligheder  glemt..

 

For at sikre ensartet kvalitet og udskæring fra alle leverandører var det nødvendigt, at der blev arbejdet efter ensartede specifikationer udskæringsbeskrivelser.

 

I aftalerne indgik, at fakturering skete på FDB’s egne fakturaer og til FDB´s  vejledende udsalgspriser.

 

Disse meget faste retningslinier og aftaler blev nedfældet i Slagterhåndbogen Slagterhåndbogen  udleveres til butikker og Slagterier med leverandøraftale. Slagterhåndbogen indgår også i uddannelsesmaterialet på Slagteriskolen i Roskilde. Efter indkøring af fabrikken i Viby blev Vordingborg og Helsingør lukket.

 

Vi fik behov for egnede kursuslokaler.

Slagteriskolen i Roskilde ville være velegnet, der var let adgang til råvarer – skolen var centralt beliggende og der var overnatningsmuligheder på skolen. Med hjælp og velvillig indstilling fra Forstander K. Teglmand’s side fik vi mulighed for at holde vore kurser i lejede lokaler  på skolen og i øvrigt benytte skolens faciliteter og ekspertise.

 

Det førte til, at vi fik anerkendt vore kurser og godkendt at vore elever  indgiki Slagteriskolens kursusplan og  Slagteriskolens   lærere overtog undervisningen efter programmer udarbejdet af FDB’s Kød og Viktualie afd.

 

Der blev derved mulighed for at tilbyde et omfattende kursusprogram for:

 

Uddelere

 Slagtere

 Pakkedamer  og Delikatessedamer

Grundmaterialet var Slagterhåndbogen og fælles for alle var:

 

Kvalitetskrav

Kalkulation

Hygiejne

Regnskab

 

Gennem kursisterne fik vi mulighed for løbende kontrol med vore udskæringer  og kalkulationer og dermed  sikkerhed for rigtig prisfastsættelse.

 

Ekspansionen  betød stigende behov for tilgang af nye medarbejdere.

 

Lærlingeuddanelsen

Lærlingeuddannelsen  var på daværende tidspunkt  forbeholdt private slagtere.

 

Supermarkeder havde ingen mulighed for at opfylde de krav, der var  gældende for at bestå Svendeprøve.

 

Sammen med Slagteriskolen udarbejdede FDB en uddannelsesplan og uddannelsesforløb. der ville gøre det muligt for Supermarkederne at uddanne Slagterlærlinge på betryggende måde og samtidig opfyldte alle gældende krav.

 

Via detailudvalget  på Slagteriskolen blev planen godkendt af Slagterfagets Fællesudvalg og den første lærlingeuddannelse til  Supermarkedsslagter var en realitet.

 

HB

HB’s overtagelse af en række Byforeninger bevirkede, at FDB efter forhandlinger dels med HB’s kødafdeling og dels med de enkelte Byforeninger fik leverancer til HB’s butiker udenfor Storkøbenhavn.

 

Det blev  indledningen til et meget nært og positivt samarbejde med HB’s Kødafdeling.

 

For fersk kød blev der gennemført ensartede  udskæringer og kalkulationer. På ugentlige prismøder blev der fastsat fælles priser og udsendt fælles prislister.

 

På produktionsside blev der i samarbejde med  FDB’s Centrallab. og Prøvekøkken udarbejdet fælles recepter og hygiejneregulativ med det formål at sikre ensartet god kvalitet i alle butikker.

 

FDB’s Slagterhåndbog blev gældende for alle-

 

Distributionen af pålægsvarer til et geografisk meget spredt butiksnet (Supermarkeder) var meget dyrt Da alle Centralafdelinger havde kølekapacitet, var det nærliggende at lade Centralafdelingerne varetage distributionen af pålægsvarer og derved nedsætte fabrikkens distributionsomkostninger.

 

Det ville også indebære, at alle Brugsforeninger med kølefaciliteter kunne få forsyning. Efter godkendelse fra Veterinærdirektoratet blev der igangsat en forsøgsordning på Odense Cenrtralafdeling.

 

Kort tid efter var ordningen gennemført på alle  afdelinger. Det blev konceptet til de senere Ferskvare Teminaler

 

I samme periode fik vi efter aftale med  Veterinærdirektoratet –Fagforeninger og Slagterierne gennemført natudkørsel  med fersk kød direkte fra slagterierne, så slagteren havde helt friske varer, når han mødte om  morgenen.

 

Desuden betød ordningen bedre udnyttelse af slagteriernes vognpark og der med  billigere indkøbspriser til Brugsforeningerne. Det blev godkendt fordi en kødkonsulent opfandt en billig og snedig  måde at dele  kølerummet på således, at der om aftenen kunne skabes et tomt, aflåset rum, hvortil kun chauffør og uddeler fik udleveret  nøgle.

 

Ordningen fungerede tilfredsstillende og ingen, der fik udleveret  nøgle svigtede tilliden.

 

Slagteridirektører

I begyndelsen var det for flere Slagteridirektører svært at acceptere FDB som ny indenfor branchen  og uforståeligt, at der blev stillet krav om bestemte leveringsformer, speciel fakturering og kvalitets og hygiejnekrav.

 

At FDB tilmed forlangte, at Centrallaboratoriet skulle godkende slagteriet som leverandør og føre løbende kontrol, var i begyndelsen helt uacceptabelt for de fleste.

 

Holbæk

Direktør Bojsen Holbæk Slagteri var en undtagelse, han indgik fra starten et for begge parter positivt samarbejde, der bl.a. medførte et samarbejde med Centrallab.( Okholm)

 

I forbindelse med et nybyggeri blev den centrale plads ved indkørslen til Slagteriet døbt ”Okholms plads”

 

I slutningen af perioden l959/72 prægede arbejdet med fusionen med HB i høj grad arbejdet.

 

På Kød og Viktualieområdet havde vi gennem nogle år oparbejdet et gensidigt tilidsforhold,hvor FDB havde ansvar for priser, kalkulationer,fakturering og slagteriaftaler, der var derfor ingen nævneværdige problemer på disse områder- Heller ikke i forbindelse med fusionen.

 

På produktionsside opstod der vanskeligheder så FDB besluttede at lukke tidl. HB´s fabriksanlæg i århusgade, København.(Pølsefabrik-Kødopskæring  og Salatfabrik) Kødopskæringen fortsatte i lejede lokaler i Kødbyen.

 

Lokale fabrikker i Århus , ålborg og Helsingør blev lukket i samme Periode.

 

1960/l972 var en periode med stor aktivitet og god indtjening i alle led. FDB og Brugserne havde opnået en markedsandel i K&V der var større end  private Slagtere – Dansk Supermarked –Irma.

 

Internt den største Varegruppe i Vareafdeling A ( Omsætning og Indtjening)

 

E. Nydam.

Sektionsdirektør

 

 

Efterskrift.

Indkøringen af afdelingen var som nævnt ikke uden problemer, hvilket gav anledning til mange både morsomme og alvorlige episoder.

 

Appelsinsmag

I de første år havde vi  op til Jul mange reklamationer over at kødet smagte af appelsiner.

 

Årsagen viste sig at være juleappelsiner ,der hvert år kom hjem i store mængder op til jul. og, at kød og appelsiner ikke blev holdt adskilt -  endda ofte opbevaret i samme kølerum. I en enkelt brugs fortsatte problemet selv om det blev oplyst, at de to varegrupper blev opbevaret i hver sit rum. Et besøg i Brugsen afslørede ,at der var skabt forbindelse mellem de to rum for at skabe køling til appelsinerne. Det blev lukket  og derefter var der aldrig problemer med appelsinsmag i kød.

 

Bornholm

På Bornholm var Slagteridirektøren absolut ikke indstillet på at ”fremmede” skulle blande sig i Øens Kødforsyning. Både Ulriksen og undertegnede var flere gange på Bornholm uden resultat

 

Ved et besøg i en Brugsforening  i forbindelse med åbning af Kødafdeling fandt vi ud af, at et bestyrelsesmedlem også var medlem af Slagteriets Bestyrelse. Ved næste Bestyrelsesmøde på Slagteriet blev det pålagt Direktøren at tage kontakt til FDB Det blev til et meget fint samarbejde til gavn for alle parter.

 

Skeptiske uddelere på Fyn

På Fyn var uddelerne meget skeptiske

 

Efter et  langt aftenmøde på Svendborg fabriken afbrød vi forhandlingerne. Tidligt næste morgen afholdtes på opfordring af uddelerne   et nyt møde på hotellet hvor der blev enighed  om en forsøgsperiode i udvalgte butikker.

 

Inden denne periode var udløbet, meddelte uddelerforeningens formand i uddelerbladet sin fulde støtte til projektet og på grundlag af egne resultater anbefalede han sine kolleger at tilslutte sig til FDB’s  program.

 

Det gav så til gengæld problemer med forsyning. Slagteriet i Fåborg  var  det eneste slagteri på Fyn ,der var interesseret i at levere til Brugsforeninger over hele Fyn.

Forsyninger  til  Odense By var besværlig  på grund af et gammelt kommunalt cirkulære, der bestemte ,at alt fersk  kød fra udenbys leverandører skulle godkendes  af  Veterinærkontrollen på Odense offentlige Slagtehus.

 

Det betød at vognen fra Fåborg Slagteri hver dag skulle køre til det Offentlige Slagtehus, hvor  varerne skulle kontrolleres. Det tog ofte lang tid og vi kunne konstatere forringelse af holdbarhed og kvalitet.

 

  det  grundlag ansøgte FDB Odense Kommune om ophævelse af denne bestemmelse, det mødte selvfølgelig modstand,fra erhvervet i Odense, men det endte med at  Byrådet på et møde ophævede bestemmelsen. (samme aften ringede Direktør Jacobsen og sagde  ” nu kan der  bestilles  Champagne ” )

 

Direktør Kræmer, Ringsted

På Sjælland henvendte vi os til  Ringsted Andelsslagteri.Direktør Kræmers  eneste kommentar var:

”Herr Nydam: Hvis Brugsen bare vil sørge for at der er kotøjr og grimer nok – så skal jeg nok sørge for Kødvarerne. Det skal bemærkes,at Ringsted  (FSA) senere under Kræmers ledelse  fik et meget nært og positivt samarbejde med  FDB.

 

Strejke

Kort tid efter at fabrikken i Vordingborg blev åbnet udbrød der strejke på Slagterierne. Der var lukket for leverancer til de få butikker  vi havde på Sjælland.Det var vigtigt at de fik forsyninger og vi fik derfor bevilliget penge til opkøb. Så vi tog på landet og købte ind og fik slagtet på et lille.  slagteri i Nr. Alslev (så æren blev reddet – butikkerne fik kød)

 

Kronhjorte fra Australien

På et tidspunkt fik vi importtilladelse til Kronhjortekød fra Australien med tilhørende Gevirer og reklamemateriale. Vi var af den opfattelse at importtilladelse også dækkede tilladelse til salg i butik. Det var ikke tilfældet.

 

Vi måtte derfor ansøge samtlige kommuner om tilladelse. Vi fik tilladelse, men fra flere kommuner kom den først flere måneder efter kødet var solgt.