Videofilm

Dansk  Køleteknisk Museum (Flyttet til Gl. Estrup

Den industrielle afdeling rådede over kølemaskiner fra årene 1912 -1990 af vidt forskellig størrelse fra 20 tons til få kg.

Atlas, Gram og Danfoss  repræsenteret med separate udstillinger.

I museumsafdelingen var opstillet køleskabe dækkende perioden fra 1900 til 2000.

Se artikel om kølerummets "opfinder" for neden på denne side.

 

Fra udstillingshallen på Ledreborg allé Museets klenodie - kølekompressor fra Kolding Andelsslagteri fra 1912 - vejer 20 tons. De enkelte dele var endnu ikke samlet. Er nu overflyttet til Gl, Estrup,
   
Tidligere skaffede man sig køling ved anvendelse af naturis og sne.

 Dette billede er fra Masnedsund Andelssvineslagteri, hvor man er

i gang med at læsse is fra afsats til afsats ind i ishuset, som var

beliggende ovenpå svalegangen. Man kan skimte grisekroppene

nedenunder.

Om sommeren nedkølede isen lokalerne nedunder.

 

 

Kølerum blev opfundet af en slagtermester i 1859 

Den maskinelle køling blev indført af brygger J. C. Jacobsen i 1872. Men tyve år før havde Slagtermester F. O. Plamberg indleveret en model til bedømmelse i Industriforeningen, af en slagterforretning med et kølerum med fordampningkøling 

Slagtermester F. O. Plamberg blev ved stiftelsen af Maribo Slagtermesterforening i 1879 udnævn til æresmedlem for sine fortjenester indenfor slagterfaget bl. a for udvikling af kølerummet.

F. O. Plamberg bliver af Dansk Køleforening betragtet som Danmarks første køletekniker.  F. O. Plamberg døde i 1928 

Fordampningskøling

I Industriudvalgets referat fra mødet den 14. juli 1858, står der bl.a. ” Slagtermester F. O. Plamberg Maribo’s model til en slagterbutik med apparat til frembringelse af lavtemperatur. Ved kødets opbevaring er det en væsentlig betingelse, at det kan opbevares ved en meget lav temperatur. 

Når vand anbringes i en krukke af porøst materiale trænger vandet ud på overfladen og fordamper – derved bliver vandet i krukken koldere. 

Ved at anvende dette princip i et kølerum med mange krukker eller drænrør med vand kan rummets temperatur sænkes. Når vandet skiftes to gange om dagen kan temperaturen i rummet sænkes 4 til 7 grader c”. 

Køling med is og sne

Tidligere skaffede man sig køling ved anvendelse af naturis og sne. I midten af 1800 tallet hentede man naturis i de tilfrosne søer og gemte den i ishuse eller jordkuler. Mange Slagtermestre – særlig på landet havde en nedgravet ishule hvor vinterens is kunne opbevares og bruges i løbet af sommeren. 

I 1873 undersøgte Docent N. J. Fjord ved den kgl. Veterinære- og Landbrugsskole om sne kunne erstatte is. Sne var lettere at få fat på. 

Resultatet viste at sammenpresset knust sne var lige så anvendeligt som is. Man anså det derfor unødvendig at have ishuse, der kunne rumme to års forbrug. 

”Det har vi i kølerummet”

I begyndelse af 1920erne og op til 1929  kom der maskinelle køleanlæg, der blev installeret i slagterforretninger. 

Nu blev kødkroppene fjernet fra butikkens kødophæng og blev hængt ind i kølerummet ved siden af butikken. Ofte blev kølerummet forsynet med en stor rude med flere lag glas sådan at kunden kunne se det ophængte varer. Gennem mindre lemme kunne man  fra butikssiden sætte sætte fade med  medister og fars ind i kølerummet. 

Det blev derfor nødvendigt med et skilt i butikken, med oplysning om, at det man ikke så i butikken, kunne findes i kølerummet 

K. Teglmand

 

 

 

 

 

Museumsforeningen for Slagterimuseet i Roskilde, Bakkedraget 60, 4000 Roskilde         Telefon 46321332     Revideret: April 2009                             Webmaster:Mogens Christensen       [email protected]