Andelsselskab  m.b.A Schaub & CO, Esbjerg-København

Oprettelse Stiftet Start
 Esbjerg -  fra 1946 København (oprindelig privat tysk eget)    1921   
Formænd: Fra: Til:
Ikke kendt                                    
Direktører Fra: Til:

Gunnar Christensen 

   
      
      
     
     
 Jubilæumsskrifter:     

                        

Firmaet, der grundlagdes i Esbjerg i 1893 under navnet Schaub & Co., var oprindelig på tyske hænder, men overtoges i 1921 af en kreds af danske slagterier og ændredes da til et Andelsselskab m. b. A. Der indledtes et intimt samarbejde med slagterierne for at opnå en bedre udnyttelse af biprodukterne. Oprindelig beskæftigede man kun 4 mand, men arbejdsstyrken er gennem årene vokset til en betydelig stab, der nu hovedsagelig beskæftiges ude på slagterierne, hvorved der opnås, at varerne behandles i friskest mulig tilstand. 

I 1907 blev der oprettet en afdeling i København for salg af slagteriaffald, tarme m. m. Man etablerede sig oprindelig på Halmtorvet, men flyttede senere ved Flæskehallens oprettelse i 1910 til Mitchellsgade, hvor der blev opført en forretningsbygning, som flere gange måtte udvides. I 1921 overgik afdelingen sammen med forretningen i Esbjerg ‑ som foran omtalt ‑ til en del danske andels‑ og privatslagterier og blev samtidig omdannet til et andelsselskab.

Da »Kødbyen« blev oprettet i København, afhændedes bygningerne i Mitchellsgade, og forretningen flyttedes i 1934, dertil. Der blev her oparbejdet en stor forretning for salg af såvel slagteriaffald som slagtede svin og kreaturer, og endvidere omfattede den en afdeling for tarme og krydderier samt for fjerkræ og æg. Firmaet drev tillige en eksportforretning med forskellige slagteriprodukter. 

Virksomhedens første formand var gdr., skyldrådsformand A. C. Jensen, Mollerup, og E. Bruning, der havde været selskabets direktør, medens det arbejdede som aktieselskab, fortsatte som daglig leder af virksomheden i den første tid, efter at det var omdannet til et andelsselskab. Gdr. J. P. Jacobsen, Ørsted, afløste A. C. Jensen som formand, medens Thomas Madsen i 1927 overtog stillingen som direktør. Direktør A. Hansen forestod ledelsen af afdelingen i København indtil 1932, da han efterfulgtes af direktør M. Nielsen, der havde været ansat i firmaet siden 1913.

Gennem de sidste 25 år er der sket en meget stor udvidelse af virksomheden, der nu fremtræder som en af de absolut førende i Kødbyen. Omsætningen, der i 1937 udgjorde 3 milt. kr. i Esbjerg og 11 mill. kr. i København, er gradvis gennem årene steget til at andrage henholdsvis 29 og 181 milt. kr. i r g6o. Denne samlede omsætning på 210 mill. kr. forventes for 1961 at nå det betydelige tal af 250 milt. kr. 

Årsagen til denne ekspansion må for Esbjerg‑afdelingens vedkommende søges dels i de tiltagende slagtninger med den deraf følgende store produktion af tarme og dels i en tilgang af nye medlemmer, idet alle slagterier i dag er knyttet enten til Schaub & Co. eller til Danske Andelsslagteriers Tarmsalg. Ydermere er AIS J. D. Koopmanns Svineslagterier tilknyttet som leverandører med produktion af svinetarme. 

For Københavns‑afdelingens vedkommende skyldes den store udvidelse, at selskabet gennem de senere år foruden en meget betydelig stigning i omsætning af varer i Kødbyen, tillige har oparbejdet en omfattende eksport af alle arter kød og flæsk, samt pølser og konserves, ligesom firmaet driver en stor eksportforretning i fjerkræ. Den samlede eksport andrager nu mellem 125 og 15 o mill. kr. om året.

Selskabet beskæftiger nu ialt 774 funktionærer og arbejdere.

Andelskredsen er ofte gennem årene blevet udvidet, og i dag består Schaub & Go., af 26 A‑andelshavere (leverandører af svinetarme), 32 B‑andelshavere (slagterier) samt 18 private B‑andelshavere. Dertil kommer yderligere J. D. Koopmanns 5 slagterier som leverandører. 

1 1953 afgik gdr. J. P. Jacobsen, Ørsted, som formand, og i hans sted valgtes proprietær S. A. Søndergård, Filholm. Ved dennes død i 1957 overtog gdr. Anton Simonsen, Drammelstrup, formandsposten, som han stadig beklæder.

Inden for den daglige ledelse er der sket adskillige ændringer gennem de sidste 25 år. 

I  1946 døde direktør Thomas Madsen, Esbjerg, og som følge heraf blev hovedkontoret flyttet til København, og direktør M. Nielsen blev enedirektør for selskabet. Samtidig udnævntes bogholder Georg Jensen i Esbjerg til forretningsfører, medens Erik Hauerslev og Anders Delvert udnævntes til prokurister ved hovedsædet i København. I 1955 blev Erik Hauerslev forfremmet til underdirektør ved afdelingen i København og Georg Jensen til underdirektør for Esbjerg‑afdelingen.

I 1959 afgik underdirektør Jensen, Esbjerg, ved døden, og i hans sted udnævntes til underdirektør for Esbjerg‑afdelingen Gunnar Christensen, København.

Disse oplysninger er kun ajourførte indtil 1960. Vi arbejder på at finde flere oplysninger og hører gerne hvis man kan hjælpe os.

Billederne stammer fra 1960.   Oplysningerne stammer fra bogen  Andelsslagterierne gennem 75 år

 

F

Tilbage til menu - Tryk her